سرنوشت دو انسان با تفکرهای مختلف… دختری ساده و رویایی در مقابل مردی جاه طلب و مغرور… داستانی روایت کننده از زندگی انسانهایی که هریک در یک طبقه از اجتماع زندگی مـیکنند، اما همـگی در مقابل قدرت عشق هیچ اراده ای ندارن یک داستان واقع گرایانه ….