داستان درباره دختریه به اسم" پریسیلا جین همـیلتـون گریر"که وارد یه بازی جاسوسی شـده. بعد از اینکه گروگـان گرفتـه مـیشـه پدرش از شخصی به اسم گرانت سالیوان درخـواست مـیکنه که دخترش رو نجات بده. گرانت یکی از اعضای سابق ارتشـه که ازش به عنوان یک افسانه یاد مـیکنن. تـوی مسیر نجات دادنش با یک سری مشکلات روبرو مـیشن و ماجراجویی های زیادی رو پشت سر مـیزارن و در نهایت عاشق هم مـیشن و...