دانلود رمان خانوم باش از ناشناس

حامـی مردی ثروتمند ، خشن ، قلدر و قدرتمندیه که عاشق خـواهر ناتنی خـودش ،پناه ،مـیشـه و برای اینکه اونو مال خـودش بکنه بهش دست درازی مـیکنه،پناه قصد داره خـودشو از حامـی دور کنه و همه چیز رو مخفی کنه،اقدام به ترمـیم مـیکنه ولی به طور اتفاقـی متـوجه ی باردار شـدن ناخـواستـه اش مـیشـه .وحشت زده دست به سقط مـیزنه که حامـی از وجود بچه اش با خبر مـیشـه و …

دانلود رمان ملکه اتاق بازی از تارادیس

نیسل کلوین ، زنی که تـوسط معشوقه های سیاستمداران خریـده مـیشود تا با تحر*یک کردن مردان و دریافت فیلم و عکس،به معشوقه های انها کمک کند تا باج بگیرند .دختر که در کودکی مورد تجا*وز قرار گرفتـه و دستش به خـون الوده شـده .تنها خـواستـه ی او دیـدن ضعف و ترس مردان است .اما اوضاع همـیشـه بر طبق مـیل او پیش نمـیرود .کسی پیـدا مـیشود و به جای ضعف ،قدرتش را به او نشان مـیـدهد …..